സൂര്യഗായത്രി

Soorya Gayathri
Screenplay: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 5 November, 1992