ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്

Jackfruit
Tagline: 
Jackfruit

അനീസ്യ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം അർജുൻ ബിനു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് '.