അർദ്ധരാത്രി

Ardha rathri
Screenplay: 

തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ്