കഥ പറയുമ്പോൾ

Kadha Parayumbol (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 December, 2007

 http://www.m3db.com/system/files/kadha%20parayumbol..JPG