സ്വാമി ശ്രീനാരായണഗുരു

Swami Sree Narayanaguru
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 February, 1986