പ്രശ്ന പരിഹാര ശാല

Prashna parihara shala
കഥാസന്ദർഭം: 

നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നാലുപേർ. ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാര ശാല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ തന്റേടികളായ നാൽവർ സംഘത്തിന്റെ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളും പ്രണയവും മറ്റ് രസകരമായ സംഭങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കയാണ് പ്രശ്ന പരിഹാര ശാല എന്ന ചിത്രം

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 March, 2019

                                            

Prashna Parihara Shala | Official Trailer | Akhil Prabhakar | Shabeer Yena | Pramod Bhaskar