കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ

Krishna Guruvayoorappa
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 January, 1984