പ്രിയംവദയ്ക്കൊരു പ്രണയഗീതം

Priyamvadhaikkoru pranaya geetham
Story: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 March, 1986

അന്യഭാഷാ ഡബ്ബിംഗ്