സ്വർണ്ണ മെഡൽ

Swarnna medal
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 December, 2004