കിഴക്കുണരും പക്ഷി

Kizhakkunarum Pakshi
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 17 October, 1991

kizhakkunarum pakshi posters