മന്ത്രമോതിരം

Manthra Mothiram
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 March, 1997

manthramothiram poster