ആവണിക്കുന്നിലെ കിന്നരിപ്പൂക്കൾ

Aavanikkunnile Kinnari Pookkal
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 January, 1991