ഗായത്രീദേവി എന്റെ അമ്മ

Gayathridevi Ente Amma (Malayalam Movie)