ഒരു തിര പിന്നെയും തിര

Oru Thira Pinneyum Thira
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 July, 1982