കാട്ടരുവി

Kaattaruvi (Malayalam Movie)
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 July, 1983

kattaruvi poster