കാട്ടരുവി

Kaattaruvi (Malayalam Movie)
Story: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 July, 1983

kattaruvi poster