ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ കഥ

Oru Maadapravinte Katha
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 March, 1983