പേരറിയാത്തവർ

Perariyathavar
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരത്തിൽ തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആളുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ പറയുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് പേരറിയാത്തവർ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 August, 2016

perariyathavar movie poster

G-5uKFOUjbs