കുറുപ്പിന്റെ കണക്കുപുസ്തകം

Kuruppinte Kanakku Pusthakam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 October, 1990