ഡോക്ടർ പശുപതി

Dr. Pasupathi (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 1990