നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്നഭൂമി

Neelakasham Pachakkadal Chuvannabhoomi