101 ചോദ്യങ്ങൾ

101 Chodyangal
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും തയ്യാറാക്കുന്ന 101 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 July, 2013

NKQIpzT_4OM