കാലാൾപട

Released
Kaalalpada
കഥാസന്ദർഭം: 

ചക്രക്കസേരയിലിരുന്ന് തൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, കൗശലക്കാരനും അപകടകാരിയുമായ പ്രമുഖനെതിരെ  ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും കൂട്ടുകാരും കരുക്കൾ നീക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
123മിനിട്ടുകൾ