പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ

Papilio Buddha
കഥാസന്ദർഭം: 

വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഭൂമിപ്രശ്‌നവും അതിനെ തുടർന്ന് ദളിതർ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
109മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 March, 2013
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://papiliobuddha.com

fdb2UfHRv6Q