സൂര്യൻ

Sooryan (1982)
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 November, 1982