ലോക്പാൽ

Lokpal
കഥാസന്ദർഭം: 

സമൂഹത്തിലെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ നന്ദഗോപാൽ നടത്തുന്ന ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും “ലോക് പാൽ”  എന്ന പേരും വെബ് സൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 January, 2013

MSqWIuxy9wc