കറുത്ത പക്ഷികൾ

Karutha Pakshikal
Story: 
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 November, 2006

karutha pakshikal poster