ഷട്ടർ

Shutter
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ഷട്ടറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരാണും പെണ്ണൂം. അവരെ പുറത്തു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ. ഷട്ടറിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ചിലരുടെ ആകുലതകൾ, ജീവിതങ്ങൾ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
134മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 2013

lFvSGRYlx3c