പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം

Padham Onnu Oru Vilapam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
107മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 October, 2003