ചാട്ട

Chatta
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 5 September, 1981