ഫോർ ദി പീപ്പിൾ

For the people
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
136മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 February, 2004