മോളി ആന്റി റോക്സ്

Molly Aunty Rocks
കഥാസന്ദർഭം: 

അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മോളി(രേവതി) എന്ന മദ്ധ്യവയസ്ക തിരികെ കേരളത്തിൽ ബാങ്കുദ്യോഗത്തിനു എത്തുന്നതും നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളും ഇൻകം ടാക്സ് സംബന്ധമായ കേസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അസി. കമ്മീഷണർ പ്രണവ് റോയ് (പൃഥീരാജ്)മായുള്ള ഈഗോ ക്ലാഷുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം. ഒപ്പം സാമ്യൂഹ്യ പ്രസക്തമായ പല വിഷയങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ഭാഗമാകുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 September, 2012

uSbBB537a78