മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും

Meerayude Swapnavum Muthuvinte Dukhavum (Malayalam Movie)
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: