ഫ്രൈഡേ

Friday (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ജനനവും മരണവും അതിനിടയിലെ ജീവിതവും, ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഭിന്നമുഖങ്ങളിലൂടെ അപരിചിതരായ ആളുകളുടെ ആകസ്മികമായ കണ്ടുമുട്ടലുകളിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആയുസ്സിൽ (11.11.11) നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് “ഫ്രൈഡേ”

Runtime: 
100മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 August, 2012

HYJKRx-HtoQ