എന്റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക്

Ente Mamattikkuttiyammakku
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 October, 1983

BEhejo1yUuA