വീണ്ടും കണ്ണൂർ

Veendum Kannur
കഥാസന്ദർഭം: 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും കണ്ണൂരിന്റെ വികസനത്തിനും പുതിയ മുഖത്തിനും സഖാവ് ജയകൃഷ്ണന്റെ(അനൂപ് മേനോൻ) നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പുതിയ യുവ മുന്നേറ്റം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
122മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 June, 2012

SrU05l3YSzQ