രാക്ഷസരാജാവ്

Rakshasa Rajavu
Screenplay: 
Direction: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 1 August, 2001