പകർന്നാട്ടം

Pakarnnattam
കഥാസന്ദർഭം: 

തങ്ങളുടേതാല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരകളായി ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കഥയാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 March, 2012

CHNbW6puoFQ