ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്

Ulsavappitennu (Malayalam Movie)
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1988

ulsavappittenn poster