ഫാദേഴ്സ് ഡേ

Fathers Day
കഥാസന്ദർഭം: 

യൌവ്വനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൂട്ട മാനഭംഗത്തിനിരയാവുകയും സഹോദരന്റെ സ്നേഹത്താലും പ്രയത്നത്താലും അതിജീവനം ചെയ്ത ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ ക്രൂരതയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനെത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 February, 2012

LG2wQ-yYSJA