മൂന്നാംപക്കം

Moonnaampakkam (On the Third Day)
കഥാസന്ദർഭം: 

അപ്പൂപ്പനും പേരക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അവധിക്ക് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് നാട്ടിൽ വരുന്ന പേരക്കുട്ടിയുമായി കുറെ നല്ല ദിനങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന അപ്പൂപ്പന് അവന്റെ വരവ് ഒരു ദുരന്തമായി മാറുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 28 August, 1988