ആര്യൻ

Released
Aaryan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
80മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1988

aryan movie poster