ഒരു മെയ്‌മാസപ്പുലരിയിൽ

Oru may masa pulariyil
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
151മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 November, 1987