വെനീസിലെ വ്യാപാരി

Venicile Vyapari
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1980-കളിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കായൽക്കരയിൽ കച്ചവടക്കാരനായി വേഷം മാറിയെത്തിയ ഒരു പോലീസുകാരൻ പിന്നീട് കച്ചവട ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ മുതലാളിയായി തുടരുന്നതും ആ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളുമാണ് പ്രധാന പ്രമേയം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 December, 2011
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലപ്പുഴ