നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോൾ

Neelakkurinji Poothappol
Screenplay: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 January, 1987