കുറുക്കൻ രാജാവായി

Kurukkan rajavayi
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 January, 1987