പിഞ്ചുഹൃദയം

Pinchuhridhayam(1966)-Malayalam Movie