ഉദയം പടിഞ്ഞാറ്

Udayam Padinjaru (Malayalam Movie)
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 2 October, 1986