സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം

Sanmanassullavarkku samadhanam