പൂവിനു പുതിയ പൂന്തെന്നൽ

Poovinu Puthiya Poonthennal
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 1986