മംഗല്യസൂത്രം

Mangalya Soothram
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 7 May, 1995